doelstelling


 

BRUG OVER DE BROEKBEEK VAN MARGARET KROPHOLLER
FOTO BERNARD EILERS 1918

De Stichting SBBB heeft ten doel het bevorderen van het behoud van het Bergense cultuurgoed op het gebied van architectuur en de daarmee samenhangende stedebouwkunstige en landschappelijke aanleg.

De Stichting opereert binnen het krachtenveld van overheden en andere instanties die zich met het behoud van architectonisch cultuurgoed c.q. monumentenzorg bezig houden.

De SBBB is een particuliere stichting, waarin de nodige kennis over bouwkunst is gebundeld. Zo maken onder andere een architect, een restauratie architect, een kunsthistoricus en een sociaal geograaf deel uit van het bestuur.

Contacten worden onderhouden met
Gemeente Bergen
Provincie Noord-Holland
Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Bond Heemschut
Cuypersgenootschap
– Stichting Mr. Frits Zeiler