monumenten


 

Overzicht van de monumenten in de Gemeente Bergen

Bekijk het rapport met overzicht monumenten: 
Naar een nieuw erfgoedbestand voor Bergen NH

Volgens de gemeentelijke Kadernota zou in 2020 het volgende worden geleverd: “Een inventarisatie van het huidige monumentenbestand, alsook het in kaart brengen van waardevolle niet-beschermde panden. Hierin is een participerende rol mogelijk voor betrokken inwoners en lokale erfgoedverenigingen. Doel hiervan is om te komen tot een toetsingskader op basis waarvan gemeentelijke monumenten aangewezen kunnen worden. Een en ander zal resulteren in een geactualiseerd overzicht van monumenten onder andere in de vorm van een erfgoedkaart, als ook een gemeentebreed toetsingskader. Een voorstel – op basis van het toetsingskader – om gemeentelijk monumenten aan te wijzen.”

De laatste jaren staat het bijzondere karakter van Bergen zwaar onder druk. Wegens gebrek aan een actueel erfgoedbeleid worden regelmatig waardevolle objecten gesloopt. Daarom heeft onze stichting zich de afgelopen jaren helaas vooral moeten bezighouden met het reageren op reeds afgegeven omgevingsvergunningen. Meestal was onze oproep tot behoud tevergeefs en werd het waardevolle object uiteindelijk toch gesloopt.

Daarom waren wij blij met de aangekondigde actualisatie van het monumentenbestand. Eind 2021 heeft de SBBB echter nog geen uitnodiging ontvangen om te participeren. Om de gemeente behulpzaam te zijn hebben wij onze rijke expertise ingezet en dit rapport opgesteld. Het is ook bedoeld als prikkel om onbevooroordeeld het huidige bestand aan te vullen en te actualiseren.