raadsperiode


 

RUÏNEKERK

ONZE WENSEN VOOR DE KOMENDE RAADSPERIODE

Met betrekking tot de komende raadsperiode (2014-2018) vragen wij daarom aandacht voor (de volgorde is willekeurig):

  1. de (verdere) inventarisatie van monumentwaardige gebouwen van de lijst Karakteristieke gebouwen in de gemeente. Niet alleen de gebouwen als zodanig zijn daarbij uitgangspunt, ook de omgeving – het ensemble – met bomen, bossages en hagen zijn van belang.
  2. werk maken van de aanbeveling uit 2006 van de CCK met betrekking tot de 17 resterende en nog steeds niet op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatste monumentwaardige gebouwen in de gemeente. Men dient zich daarbij te realiseren dat de inventarisatie van Juli 2006 slechts een voorlopige en geenszins volledige opsomming was van de monumentwaardige panden in de gemeente Bergen.
  3. de noodzakelijke precisering van de vrijheid van handelen met betrekking tot bouwplannen voor gebouwen van de lijst Karakteristieke gebouwen: op het moment dat aanvragen voor wijzigingen van de bestaande toestand worden ingediend (maar nog niet zijn ingeschreven), moeten de betreffende gebouwen automatisch de voorbescherming krijgen als waren ze gemeentelijk monument. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze bescherming definitief is. Vervolgens kan de aanvraag in behandeling worden genomen.[1]
  4. de in onze ogen noodzakelijke heroriëntatie van het beleid met betrekking tot het verlenen van de status van beschermd (gemeentelijk) monument. De gemeente kan deze status ook opleggen (dus tegen de mening van een eigenaar). Het belangrijkste argument hierbij is het belang van dergelijke gebouwen voor het karakter van het gebied (de geschiedenis), de omgeving, het dorp. Het gaat hierbij tenslotte om een belangrijk algemeen belang. Te vaak zijn de laatste jaren onbeschermde monumentwaardige gebouwen gesloopt en vervangen door nieuwbouw, waardoor niet alleen een vertrouwd beeld is verdwenen, ook de kennis eromheen, iets van de geschiedenis van het dorp, is verdampt. Dat is op kleine schaal misschien tot daaraan toe, maar in onze ogen niet te verkopen als het “officieel beleid” is.
  5. nieuwe bestemmingsplannen: deze dienen veel meer dan tot nog toe rekening te houden met de bestaande maatvoering van bebouwde en open gronden. Een bouwvlek heeft als doel om met een nieuw gebouw wat te kunnen “schuiven”, dus niet om deze vol te bouwen. Ook goot- en nokhoogtes moeten beter worden gerelateerd aan de directe omgeving.
  6. aanpassing van de welstandscommissie zodat tenminste twee deskundigen met een monumentenzorg achtergrond beschikbaar zijn bij de beoordeling van bouwplannen voor monumenten en monumentwaardige gebouwen.

Bergen, 18 januari 2014

[1] Ofschoon de gemeentelijke Monumetenverordening de mogelijkheid kent van de “noodprocedure” (op grond waarvan een gebouw beschermd wordt tegen aantasting tot uitgezocht is of deze bescherming terecht is), blijkt deze in de praktijk niet meer hanteerbaar door de strakke beslistermijnen op bouwaanvragen volgens de WABO. Karakteristieke gebouwen zijn daardoor “vogelvrij”.