Maand: maart 2023

Functieverandering Oude Hof: rechter doet uitspraak

In 2010 is een belangrijk onderhoudsprogramma in het Oude Hof van start gegaan. De vijvers werden uitgebaggerd, de lanen en paden gefatsoeneerd, de bomen gecontroleerd, banken en prullenbakken geplaatst, de kattenbergen gestroomlijnd. Dat leidde ertoe dat de gebruikers van de gebouwen nieuwe kansen zagen voor een intensiever gebruik. Het gemeentebestuur besloot daarop in 2014 een nieuw bestemmingsplan voor het Landgoed te gaan maken. Met behulp van allerlei betrokkenen (omwonenden, erfgoedstichtingen, provincie, vogelwerkgroep, huurders en eigenaren) onder leiding van een externe ´voorzitter´ publiceerde de gemeente in november 2018 het Voorontwerp bestemmingsplan Landgoed ´t Oude Hof. Dit ingrijpende plan maakte een groot parkeerterrein mogelijk ter plaatste van de paardenbak van de Kennemer Ruiters. Deze paardenbak zou worden verplaatst naar het Westelijke Eiland. De toegang tot het Hof zou worden verplaatst naar de Kijklaan (de centrale middenas van het classicistische ontwerp van het Oude Hof), de Roodeweg zou wandelpad worden.

Ondertussen heeft Blooming het hoofdgebouw gerestaureerd en geschikt gemaakt voor dat betere gebruik. Echter, omdat de Raad van State in mei 2019 de PAS-regels inzake stikstofuitstoot verbood, is de gemeente gestopt met het nieuwe bestemmingsplan. Twee jaar later heeft Blooming een omgevingsvergunning aangevraagd om alsnog de zogenaamde functieverandering van het hoofdgebouw mogelijk te maken. Blooming wilde in het hoofdgebouw een publiek toegankelijk restaurant met buitenterras exploiteren. De gemeente heeft deze vergunning verleend (25 maart 2021). Onze Stichting heeft hiertegen bezwaar gemaakt, eerst bij de gemeente, daarna bij de Rechtbank Noord-Holland. Op 28 maart 2023 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan op ons beroep.

De Rechtbank verklaart het beroep gegrond, vernietigt het bestreden besluit, draagt verweerder (de gemeente) op een nieuw besluit op het bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak en draagt verweerder op het betaalde griffierecht aan eiseres (SBBB) te vergoeden.

Wij hebben bezwaar gemaakt – niet omdat wij tegen de functie-uitbreiding zijn – maar omdat deze vergunning in strijd is met het vigerend bestemmingsplan en een ernstige aantasting is van de natuurwaarden van het gebied Natura-2000. Verder maakt de vergunning een parkeerfaciliteit mogelijk op het grasveld van het westelijke eiland zonder dat uitzicht is op een betere oplossing van het veel grotere parkeerprobleem op het Landgoed. Nu de bestuursrechter ons in het gelijk heeft gesteld vinden wij dat de gemeente onverwijld aan de gang moet met een echt nieuw bestemmingsplan, waarin recht gedaan wordt aan de historische betekenis van het Landgoed, aan de natuurwaarden en aan het nieuwe gebruik. Wij beseffen dat dit geen sinecure is. Maar we zien er wel kansen toe. Daar komen we binnenkort op terug.

30 maart 2023 (WH, HE)