Maand: maart 2017

Bouwplan Cha Cha?

De afgelopen maanden is de vroegere nachtclub Cha Cha aan de Karel de Grotelaan gerehabiliteerd tot een verbouwde boerderij met appartementen. Een echte verbetering voor het centrum van ons dorp.

Tot ieders verbijstering denkt de eigenaar – net nu de verbouwing klaar is – dat er eigenlijk een hiaat in het bestemmingsplan zit, zodat hier niet de huidige regels zouden gelden maar die uit 1977. Hij heeft dus direct een bouwkundig ontwerp laten maken dat sloop van de kap van de boerderij betekent en aanvullende nieuwbouw met een nokhoogte van bijna 10 m tot zelfs 15 m. Dit is volstrekt strijdig met het beschermde dorpsgezicht. De eigenaar is het daar misschien wel mee eens, omdat hij ook heeft laten weten dat hij dit plan graag inruilt als hem de mogelijkheid door de gemeente wordt geboden om hotelkamers te bouwen aan de Teugellaan in Schoorl. Dat is echter een net zo onwaarschijnlijke gedachte als het plan voor Cha Cha.

Gelukkig mogen we aannemen dat de gemeente alles in het werk zal stellen om deze idiotie van tafel te krijgen.

Bouwplan Parkhotel: sloop Erica?

Het gemeentebestuur heeft de procedure gestart tot een nieuw bestemmingsplan voor het grondig te verbouwen Parkhotel. Bij het besluit daartoe staat uitdrukkelijk dat de kern van het hotel, dat is het vroegere pension Erica uit 1910, behouden wordt. Erica behoort tot één van de bekendste gebouwen in de gemeente, een treffend materieel antwoord op het in het begin van de vorige eeuw ontluikende toerisme.

Tot zover is er niets aan de hand.

Van verschillende kanten bereikt ons echter het bericht dat naderhand zou zijn gebleken dat Erica toch gesloopt moet worden (en later herbouwd). Vlak naast Erica zal namelijk een tweelaagse parkeerkelder komen. De aanleg daarvan zou onaanvaardbare risico´s opleveren voor Erica, dat uiteraard “gewoon” op staal is gefundeerd (dat wil zeggen: het fundament begint op 1 meter onder het maaiveld, in het zand). De parkeerkelders zijn afgestemd op het aantal auto´s volgens de regels die de gemeente overal hanteert.

Ook al is Erica geen monument, het is een gebouw dat meer dan beeldbepalend is, daar op de hoek van de Breelaan en de Stationsstraat. De gevel langs de Stationsstraat is toevallig ook de grens van het officieële beschermde dorpsgezicht. Omdat ook wij van mening zijn dat een origineel gebouw iets heel anders is dan een herbouwd gebouw, zou de gemeente er goed aan doen niet mee te werken aan de sloop (en vervanging) van Erica.

En dat kan als de gemeente in dit bijzondere geval accoord gaat met een andere parkeernorm en ruimte reserveert voor auto´s van dit hotel elders, bijvoorbeeld in de later te bouwen parkeergarages op het Binnenhof. In dat geval vervalt één kelder en het risico voor en dus behoud van Erica.

Laatste nieuws

Op 20 juli 2017 heeft de gemeentelijke Commissie voor de bezwaarschriften de bezwaren tegen het bouwplan verworpen, ook de onze. Het door ons aangedragen alternatief (een kelder minder waardoor Erica gehandhaafd kon blijven) zou bij aanvaarding door het College van B&W neerkomen op een wijziging van de vergunningsaanvraag door het bestuursorgaan. En dat is volgens de Commissie in dit stadium van de procedure onmogelijk. Erica is geen monument, dus de gemeente kon het behoud niet afdwingen. Voor ons dorp een gemiste kans.

Het Oude Hof: de onderwaterbeschoeiing zonder vergunning

Eind januari is de gemeente zonder aankondiging en zonder vergunning met de aanleg begonnen van een onderwater­beschoeiing langs de zuidelijke watergang tussen de Melkbruggetjes (het stuk evenwijdig aan de Sluislaan). Deze beschoeiing zou nodig zijn doordat de oever onder de wortels van de bomen op die oever zou zijn uitgespoeld. Dit zou zijn veroorzaakt door het uitbaggeren van de watergangen (de laatste keer dat dat gebeurde was in 2008/2009). Nadien is gemeld dat zeker de oevers langs de Mosselenbuurt in aanmerking komen voor een (eventueel gedeeltelijke) oeverbescherming.

De noodzaak van een bescherming van de oever van de zuidelijke watergang is echter niet aangetoond. Niettemin is deze beschoeiing inmiddels aangelegd, en wel op 2 meter vanaf de bestaande oever, waarbij de ruimte tussen de oever en de beschoeiing is opgevuld tot vlak onder het normale waterniveau met grond uit een nieuw gegraven vijver in het weiland achter de Buerweg en het Wiertdijkje waar ooit het Rampenbos stond en vlak bij het Slot Ramp.

Onze Stichting heeft hiertegen geprotesteerd (de gekozen constructie is een wijziging van de constructie van de oever en dus een beschadiging van het rijksmonument) en navraag gedaan bij de gemeente en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De gemeente onderzoekt of alsnog een monumentenvergunning aangevraagd moet worden.

Het Oude Hof: een oplossing voor het parkeerprobleem

Het Oude Hof: een oplossing voor het parkeerprobleem

Na de renovatie van de buitenplaats het Oude Hof en de restauratie van het hoofdgebouw in 2012 is de gemeente een overleg gestart tussen de gebruikers van het park en de gebouwen om enkele  resterende problemen eindelijk aan te pakken. Het ging om het beheer van de buitenplaats , het tegengaan van de verloedering, het gebruik van de gebouwen en wat doen we met de auto´s. Vooral die laatste twee, echte problemen.

Op 16 maart 2017 heeft wethouder Peter van Huissteden de gemeenteraad geïnformeerd over wat er bereikt is. De meest betrokken partijen hebben na jaren zoeken een oplossing gevonden voor het parkeren.  Blooming en de Kennemer Ruiters sloten recent een overeenkomst over de verplaatsing van de paardenbak naar het Westelijke Eiland. Op de plaats van de huidige paardenbak zal een parkeerterrein komen voor maximaal 85 auto´s. Dit aantal wordt het uitgangspunt voor de maat van de functies die in de verschillende gebouwen worden toegestaan. Misschien betekent dit dat er geen tweede filmzaal kan komen in de Zwarte Schuur, of dat het door Blooming gewenste restaurant “het Hof” het aantal tafeltjes moet beperken . De toegang tot het Oude Hof kan worden verlegd naar de Kijklaan/Sparrelaan, vanaf het Rondeel (de kruising met de Eeuwigelaan). De Roodeweg wordt dan wandelpad. Het Rondeel wordt opgeknapt en hopelijk (dat is niet zeker) omgebouwd tot een rotonde. Dan is ook een rondgaand fietspad mogelijk dat aansluit op het weliswaar controversele, maar door de gemeente gewenste extra fietspad aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan. Tot de rotonde is er vanuit het dorp dan één tweerichtingen fietspad aan de noordzijde en na de rotonde éénrichtings fietspaden aan beide zijden van de Eeuwigelaan. De nieuwe paardenbak zal worden bereikt over een nieuw aan te leggen brug. De gemeente denkt die te maken ergens tussen de Boerderij en de Zwarte Schuur. Een betere plaats is volgens ons aan de westzijde van het eiland, een plaats die goed aansluit op het daar aanwezige ruiterpad. Wij vinden dat de brug een ophaalbrug moet worden (veiliger en beter voor het beheer). De vroegere dienstwoning van de Volkshogeschool op dit Westelijke Eiland zal onder meer worden verbouwd tot kantine, toiletten e.d. voor de Ruiters.

Door deze ontwikkeling zal de gemeente een nieuw erfpachtcontract met Blooming maken. De daarin te noemen canon moet de gemeente in staat stellen het Oude-Hof-bos daadwerkelijk te kunnen onderhouden. Daarna zal de gemeente een begin maken met een nieuw bestemmingsplan voor het Oude Hof.

Na jaren praten is er licht aan het einde van de tunnel. De hoofdas van het classisistische ontwerp van Antonie Studler van Surck zal door deze oplossingen in oude glorie (maar aangepast aan nu) worden teruggebracht, waarbij de kruising van Kijklaan en Eeuwigelaan nog een punt van zorg is: hoe wordt dat ingevuld?