Bouwplan Parkhotel: sloop Erica?

Het gemeentebestuur heeft de procedure gestart tot een nieuw bestemmingsplan voor het grondig te verbouwen Parkhotel. Bij het besluit daartoe staat uitdrukkelijk dat de kern van het hotel, dat is het vroegere pension Erica uit 1910, behouden wordt. Erica behoort tot één van de bekendste gebouwen in de gemeente, een treffend materieel antwoord op het in het begin van de vorige eeuw ontluikende toerisme.

Tot zover is er niets aan de hand.

Van verschillende kanten bereikt ons echter het bericht dat naderhand zou zijn gebleken dat Erica toch gesloopt moet worden (en later herbouwd). Vlak naast Erica zal namelijk een tweelaagse parkeerkelder komen. De aanleg daarvan zou onaanvaardbare risico´s opleveren voor Erica, dat uiteraard “gewoon” op staal is gefundeerd (dat wil zeggen: het fundament begint op 1 meter onder het maaiveld, in het zand). De parkeerkelders zijn afgestemd op het aantal auto´s volgens de regels die de gemeente overal hanteert.

Ook al is Erica geen monument, het is een gebouw dat meer dan beeldbepalend is, daar op de hoek van de Breelaan en de Stationsstraat. De gevel langs de Stationsstraat is toevallig ook de grens van het officieële beschermde dorpsgezicht. Omdat ook wij van mening zijn dat een origineel gebouw iets heel anders is dan een herbouwd gebouw, zou de gemeente er goed aan doen niet mee te werken aan de sloop (en vervanging) van Erica.

En dat kan als de gemeente in dit bijzondere geval accoord gaat met een andere parkeernorm en ruimte reserveert voor auto´s van dit hotel elders, bijvoorbeeld in de later te bouwen parkeergarages op het Binnenhof. In dat geval vervalt één kelder en het risico voor en dus behoud van Erica.

Laatste nieuws

Op 20 juli 2017 heeft de gemeentelijke Commissie voor de bezwaarschriften de bezwaren tegen het bouwplan verworpen, ook de onze. Het door ons aangedragen alternatief (een kelder minder waardoor Erica gehandhaafd kon blijven) zou bij aanvaarding door het College van B&W neerkomen op een wijziging van de vergunningsaanvraag door het bestuursorgaan. En dat is volgens de Commissie in dit stadium van de procedure onmogelijk. Erica is geen monument, dus de gemeente kon het behoud niet afdwingen. Voor ons dorp een gemiste kans.